Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden.

Versie: november 2023 bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer 30253607, met als referentie nummer: 0005-5041.

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder: 

 • BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;
 • Dagen: kalenderdag(en);
 • Derden: andere partijen dan Heuvelrug Notarissen; Diensten: de door Heuvelrug Notarissen aan de Opdracht gever te verlenen diensten die zij uitoefent in het kader van haar notariële beroepspraktijk in de breedste zin van het woord, waaronder tevens wordt verstaan het verschaffen van de voor het uitvoeren van voornoemde diensten vereiste documentatie;
 • Heuvelrug Notarissen: de maatschap Heuvelrug Notarissen ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30253607 en diens (individuele) maten, althans als rechtsopvolger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Heuvelrug Notarissen B.V., statutair gevestigd te Utrechtse Heuvelrug, kantoorhoudende aan de Hogesteeg 1, 3972 JS Driebergen-Rijsenburg;
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon die al dan niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en iedere rechtspersoon die met Heuvelrug Notarissen onderhandelt over de totstandkoming van een Overeen komst en/of een Overeenkomst met Heuvelrug Notarissen aangaat ter zake van de levering van Diensten;
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen Heuvelrug Notarissen en de Opdrachtgever op grond waarvan Heuvelrug Notarissen Diensten levert op grond van welke titel dan ook;
 • Schriftelijk: per brief of elektronisch;
 • Verbonden Persoon: iedere (rechts)persoon die voor of ten behoeve van Heuvelrug Notarissen en/of een van haar groepsmaatschappijen, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam is of is geweest.

Indien hierboven aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en (onderhandelingen over) Overeenkomsten met Heuvelrug Notarissen en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en deze Voorwaarden prevaleert de Overeenkomst boven deze Voorwaarden.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt door Heuvelrug Notarissen uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen.
 4. Alle Overeenkomsten worden geacht uitsluitend te zijn aangegaan met Heuvelrug Notarissen, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de Overeenkomst door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is volledig uitgesloten.
 5. Alle Verbonden Personen en alle Derden die bij de uitvoering van enige Overeenkomst door Heuvelrug Notarissen worden ingeschakeld, kunnen op deze Voorwaarden een beroep doen. 6. Al hetgeen in deze Voorwaarden ten behoeve van Heuvelrug Notarissen is bedongen, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

Artikel 3 – Inschakeling Derden 

Heuvelrug Notarissen is bevoegd bij de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen, met dien verstande dat Heuvelrug Notarissen jegens de Opdrachtgever aansprakelijk blijft voor de nakoming door deze Derden. 

Artikel 4 – Honorarium en betaling

 1. Tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst, wordt het aan Heuvelrug Notarissen verschuldigde honorarium vastgesteld aan de hand van de aan de uitvoering van de Overeenkomst bestede uren, vermenigvuldigd met alsdan door Heuvelrug Notarissen vastgestelde tarieven. Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte of te maken onkosten worden separaat bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Alle door Heuvelrug Notarissen aangeboden en met Heuvelrug Notarissen overeengekomen tarieven zijn in euro en exclusief de verschuldigde btw en exclusief eventuele overige (overheids)heffingen.
 3. Heuvelrug Notarissen is bevoegd: binnen drie (3) maanden na het sluiten van een Overeenkomst de overeengekomen tarieven aan te passen. Indien de tarieven alsdan worden verhoogd, heeft de Opdrachtgever die de Overeenkomst niet is aangegaan in de uitoefening van een beroep en/of een bedrijf het recht de Overeenkomst tegen de ingangsdatum van de tarief verhoging te ontbinden;
 4. Na drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst de overeengekomen tarieven aan te passen. De Opdrachtgever heeft alsdan niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.] Tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst, dient betaling te geschieden binnen veertien (14) Dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. Alle betaaltermijnen van Heuvelrug Notarissen zijn fataal in de zin van artikel 6:83 onder a BW. Dit betekent dat de Opdrachtgever bij overschrijding van de betalingstermijn direct – en zonder voorafgaande ingebrekestelling – in verzuim raakt.
 5. Bij overschrijding van de betalingstermijn van artikel 4 (4) van deze Voorwaarden, is Heuvelrug Notarissen ten aanzien van Opdrachtgever die de Overeenkomst niet is aangegaan in de uitoefening van een beroep en/of een be drijf gerechtigd de wettelijke rente zoals bedoeld in artikel 6:119 BW bij de Opdrachtgever in rekening te brengen en maakt Heuvelrug Notarissen aanspraak op alle gerechtelijke kosten conform het liquidatietarief en de buitengerechtelijke kosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (BIK), mits en voor zover Heuvelrug Notarissen Opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld conform het bepaalde in artikel 6:96 lid 6 BW.
 6. Bij overschrijding van de betalingstermijn van artikel 4 (4) van deze Voorwaarden, is Heuvelrug Notarissen ten aanzien van Opdrachtgever die de Overeenkomst is aangegaan in de uitoefening van een beroep en/of een bedrijf gerechtigd de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW bij de Opdrachtgever in rekening te brengen en maakt Heuvelrug Notarissen aanspraak op alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die nodig zijn om de declaratie te innen. Heuvelrug Notarissen mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot van ten hoogste de helft van de prijs vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Indien Heuvelrug Notarissen de door haar verlangde be talingen niet krijgt, is Heuvelrug Notarissen bevoegd haar verplichtingen op te schorten en, indien de Opdrachtgever ook na sommatie daaraan niet voldoet, de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een Schrifte lijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding van de Opdrachtgever te vorderen. Mocht sprake zijn van meerdere (rechts)personen die bij de Overeenkomst betrokken zijn en ten behoeve van wie deze werkzaamheden zijn verricht, dan zijn deze ieder hoofdelijk verbonden voor de nakoming van deze Voorwaarden.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

 1. Heuvelrug Notarissen voldoet aan de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie voorgeschreven verzekerings plicht; de notarissen zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. In elk geval is iedere aansprakelijkheid van Heuvelrug Notarissen in verband met werkzaamheden die verband houden met de uitvoering van een Overeen komst beperkt tot het bedrag waarop de door Heuvelrug Notarissen gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico zoals vermeld in de polis van die regeling. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar van Heuvelrug Notarissen niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Heuvelrug Notarissen beperkt tot ten hoogste de factuur waarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, een en ander tot een maximumbedrag van EUR [50.000] per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
 2. Rechtsvorderingen tot schadevergoeding moeten binnen twee (2) jaar na de dag waarop de Opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden op straffe van verval door de Opdrachtgever aanhangig worden gemaakt.

Artikel 6 – Annulering 

Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds annuleert, aldus voordat de laatste werkzaamheden zijn verricht, zullen de reeds verrichte en de ter zake de annulering nog te verrichten werkzaamheden op basis van bestede tijd in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever. Indien een conceptakte reeds was gemaakt -ongeacht of deze al was toegestuurd- en voor de af wikkeling van de werkzaamheden zou uitsluitend nog het ondertekenen van de akte nodig zijn, waaronder begrepen het aanbrengen van ter gelegenheid van de ondertekening aan te brengen mogelijke wijzigingen of aanvullingen, dan zal Opdrachtgever in rekening worden gebracht hetgeen in rekening zou zijn gebracht als de Overeenkomst niet zou zijn geannuleerd. Mocht het honorarium voor de daadwerkelijk bestede en te besteden tijd hoger uitvallen in geval van een geannuleerde Overeenkomst, dan zullen niettemin de reeds verrichte en de ter zake de annulering nog te verrichten werkzaamheden op basis van bestede tijd in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. 

Artikel 7 – Opschorting en ontbinding 

 1. Heuvelrug Notarissen heeft, indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, of indien Heuvelrug Notarissen redelijkerwijs mag verwachten dat de Opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichting jegens Heuvelrug Notarissen, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen op te schorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat Heuvelrug Notarissen tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd de verder aan Heuvelrug Notarissen toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering die Heuvelrug Notarissen op de Opdrachtgever heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar.
 2. In het geval waarin:
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
 • de Opdrachtgever wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen;
 • de Opdrachtgever zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen;
 • de Opdrachtgever tot boedelafstand overgaat;
 • beslag op een (gedeelte van) het vermogen van de Opdrachtgever wordt gelegd;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden; of
 • de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een op grond van de Overeenkomst of deze Voorwaarden op hem rustende verplichting, is Heuvelrug Notarissen gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één of ander onverminderd de overige rechten van Heuvelrug Notarissen.

Artikel 8 – Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Heuvelrug Notarissen is het de Opdrachtgever niet toegestaan één of meer rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan Derden.
 2. De Opdrachtgever zal de uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan Derden uitbesteden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Heuvelrug Notarissen.
 3. Onder alle omstandigheden blijft de Opdrachtgever aansprakelijk voor de tussen Heuvelrug Notarissen en de Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst.

Artikel 9 – Verwerking van persoonsgegevens 

Heuvelrug Notarissen verwerkt persoonsgegevens van de Opdrachtgever overeenkomstig de geldende privacy wetgeving alsmede haar privacybeleid. Dit beleid is te raadplegen op www.hrn.nl. 

Artikel 10 – Wet- en regelgeving 

Op grond van geldende wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is Heuvelrug Notarissen onder meer verplicht de identiteit van de Opdrachtgever, hun bestuurders en uiteindelijk begunstigde(n) vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en in voorkomende gevallen de relevante autoriteiten daarvan op de hoogte te stellen, zonder de Opdrachtgever hierover te informeren. De Opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn en alle benodigde gegevens te zullen verstrekken. Heuvelrug Notarissen beoordeelt zelfstandig of een meldplicht bestaat en behoeft daarvoor geen toestemming. Bij een beroep op het verschoningsrecht of geheimhoudingsplicht kan mogelijk worden volstaan met een kennisgeving aan betrokken partijen. Mede in deze gevallen kan de meldplicht op de Opdrachtgever komen te rusten. 

Artikel 11 – Rechts- en forumkeuze 

Op iedere Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Heuvelrug Notarissen en deze Voorwaarden (met inbegrip van dit artikel 11.1) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niettegenstaande deze rechtskeuze komt de Opdrachtgever de bescherming toe die het dwingende recht van het land van zijn woonplaats hem biedt. 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een tussen de Opdrachtgever en Heuvelrug Notarissen gesloten Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen worden beslecht conform de klachtenregeling van Heuvelrug Notarissen te raadplegen op www.hrn.nl/klachten-en- geschillenregeling/, tenzij de Opdrachtgever binnen één (1) maand nadat Heuvelrug Notarissen zich op de klachtenregeling heeft beroepen te kennen geeft het geschil te willen laten beslechten door de civiele rechter, in welk geval het geschil uitsluitend zal worden voorgelegd aan de Rechtbank Midden-Nederland, regio Utrecht, dan wel aan de rechtbank in het arrondissement waarbinnen de woonplaats van de Opdrachtgever valt.

Diensten

Ik ben ondernemer.

De meeste gekozen diensten voor u uitgelicht

Diensten

Ik ben particulier.

De meeste gekozen diensten voor u uitgelicht

0343 52 80 80 Afspraak maken