Actueel

Wat is een UBO?.

1 mrt 2022

Wat is een UBO?

Heeft u uw organisatie al geregistreerd in het UBO-register? UBO is een afkorting voor Ultimate Beneficial Owner. Dit zijn natuurlijke personen die de eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Een UBO is die: een belang van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon heeft. meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon Wilt u eenvoudig inzicht in de UBO’s van uw organisatie? Wij helpen u graag met een digitaal aandeelhoudersregister. Vraag naar de voorwaarden.

Waarom is een UBO-register nodig?

Het UBO-register is een voortvloeisel uit Europese regelgeving. Elk EU-land moet een register bijhouden. Dit register gaat financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, corruptie en belastingontduiking, tegen. Door UBO’s te registreren, is het inzichtelijk wie een belang heeft in de organisatie. Hierdoor is het voor personen en organisaties duidelijk met wie zij zaken doen. 

Wat is zichtbaar in het UBO-register?

Een deel van de gegevens in het UBO-register is openbaar. Dit betekent dat iedereen deze gegevens mag inzien. Het gaat om:

 • uw voor- en achternaam
 • uw geboortemaand en -jaar
 • uw nationaliteit
 • uw woonstaat
 • de aard en omvang van het belang.

De overige gegevens zijn niet openbaar en kunnen alleen ingezien worden door bevoegde autoriteiten. De gegevens die niet openbaar zijn, zijn uw BSN of TIN, uw geboortedag, uw geboorteland- en plaats, uw woonadres, het afschrift van uw identiteitsdocument en het afschrift van document(en) waaruit de aard en omvang van het economisch belang blijkt.

Welke gegevens kunnen worden afgeschermd?

In uitzonderlijke omstandigheden kan een UBO een verzoek doen om de openbare gegevens te laten afschermen. Dit is het geval wanneer de UBO:

 • Minderjarig is
 • Onder curatele of onder bewind staat
 • Politiebeveiliging heeft

Instanties zoals het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst kunnen áltijd alle gegevens inzien. Wilt u meer weten over deze uitzonderingen? Neem dan contact met ons op. Wij adviseren u graag.

Wie moet een UBO inschrijven?

Heeft uw organisatie één van de volgende rechtsvormen? Dan bent u verplicht om de UBO’s in te schrijven.

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen:
  • met volledige rechtsbevoegdheid
  • met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • coöperaties
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Kerkgenootschappen zijn ook verplicht UBO’s in te schrijven. Het is nog onbekend wanneer dit mogelijk is; als dit bekend is worden de kerkgenootschappen hierover geïnformeerd.

Voor wie geldt de UBO registratie niet?

De volgende groepen hoeven zich niet te registreren:

 • Beursgenoteerde vennootschappen
 • Eenmanszaken
 • publiekrechtelijke rechtspersonen
 • verenigingen van eigenaars
 • enkele historische rechtspersonen

Buitenlandse ondernemingen

Een UBO van een buitenlandse onderneming wordt niet in het register opgenomen. Dat geldt ook voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Zij moeten zich houden aan de regelgeving van het land waar zij zijn opgericht.

Geschreven door:

Mark Sprenkels Notaris

Heeft u een vraag over een notariële dienst of wilt u een afspraak maken?

Afspraak maken
0343 52 80 80 Afspraak maken